Kokousselostukset

Hallituksen kokouksien kokousselostukset 1-3/2016

Hallituksen kokous 4/ 28.8.2016
Päätettiin yksimielisesti luopua Ähtärin Voilammen vesienhoidon esiselvityshankkeesta.

Hallituksen kokous 5/ 1.10.2016
Hyväksyttiin uuden esiselvityshankkeen hankesuunnitelma.  Kuudestaan ry on hyväksynyt hoitohalastushankkeen rahoituksen ja toteutuksen yksityiskohdista päätetään, kun Ely-keskus on vahvistanut hankkeen rahoituksen. Hyväksyttiin Voilammen vesienhoidon yleissuunnitelma vuosiksi 2016-2020.

Hallituksen kokous 6/ 28.10.2016
Päätettiin Voilammen kunnostuksen esiselvityksen tekijästä ja hyväksyttiin avustusasiakirjat, joilla anotaan Kuudestaan ry:ltä 90% tuki  tälle hankkeelle.

Hallituksen kokous 1/ 6.2.2017
Päätettiin hakea Ähtärin kaupungilta korotonta lyhytaikaista lainaa esiselvityshankkeen ja hoitokalastushankkeen rahoittamiseksi siihen saakka, kun Ely-keskus maksaa hankkeille myöntämän tuen. Haettava lainamäärä on yhteensä 15124,20. Laina-aika: 1.4.2017–31.3.2018

Hallituksen kokous 2/ 21.4.2017
Jami Ahon tekemä tarjous Ähtärin Voilammen esiselvityshankkeen tekemisestä hyväksyttiin sopimukseksi. Kuultiin hankkeen tämän hetkinen tilanne. Esiselvitys valmistuu elokuun alussa 2017, jolloin laskutus tapahtuu.
– Kuultiin Pekka Karilaisen selostus hankkeen tilanteesta. Kolme rysää on saapunut yhdistykselle, maksu 31.5.2017. Hankaveden kalastuskunnalta on saatu lupa hoitokalastuksen tekemisestä ja Pekka Karilainen neuvottelee kalastuskunnan esimiehen kanssa hoitokalastuksen suorituksen yksityiskohdista.
– Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä toimintasuunnitelma 2017.
– Päätettiin pitää yhdistyksen varsinainen kokous Autopirtillä la 27.5.2017 klo 14, osoite Miilutie 2 Ähtäri.
– Päätettiin kiinnittää Ähtärin kaupungin huomiota sopivalla tavalla Pitkäahonkujan viemäröinnin ja kaupungin teollisuusalueelta tulevien hulevesien ohjauksen parantamiseksi.
Pidetään seuraava hallituksen kokous tuntia ennen vuosikokousta Autopirtillä la 27.5.2017 klo 13

Hallituksen kokous 3/27.5.2017
– Hyväksyttiin Lähitapiolasta otettu talkoovakuutus ja päätettiin, että pidetään se jatkuvasti voimassa.
– Päätettiin, että esitystä kaupungille Voilammen veden parantamiseksi hieman hienosäädetään ja lähetetään kaupungille, kun kaupungin myöntämä laina on nostettu.
– Hyväksyttiin tehty avustusanomus Ähtärin kaupungille (700€).
– Päätettiin esittää  vuosikokoukselle, että valitaan 6 hallituksen jäsentä ja 3 varajäsentä.
– Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 esitettäväksi vuosikokoukselle.

Yhdistyksen vuosikokous 27.5.2017

Talousarvio vuodelle 2017

Hallituksen kokous 4/27.5.2017
– Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Pekka Karilainen.
– Hallituksen varapuheenjohtajaksi päätettiin valita  Jouko Grönroos.
– Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi päätettiin valita Mikko Heikkilä.

Hallituksen kokous 5/15.8.2017
– Keskusteltiin Jami Ahon esiselvityshankkeen raporttiluonnoksesta. Päätettiin esittää raporttiin muutosta mahdollisen kosteikon rakentamispaikkaan.
– Päätettiin laittaa kysely Voilammen vedenpinnan tason määrittelystä ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalalle.
– Päätettiin tutkia mahdollisen huoltotien rakentamista Voilammelle ja että onko siihen mahdollista saada tukea.
– Muut asiat: keskusteltiin Voilammen kasvillisuuden kasvusta, järvenpinnan laskusta sekä mahdollisuudesta kaislikon poistoon kökkäperiaattella, jollei avustusta ole mahdollista saada. Myös puhuttiin, että jokainen pitäisi oman rantatonttinsa kaisloista vapaana.

Hallituksen kokous 6/22.9.2017
– Esiselvityshankkeen maksatushakemus voidaan toimittaa Ely-keskukseen.
– Päätettiin, että aletaan toteuttaa esiselvityshankkeeessa puollettuja toimenpiteitä eli jatketaan ensi kesänä hoitokalastusta, seurataan aktiivisesti Ähtärin kaupungin toimenpiteitä sekä hulevesikosteikon rakentamiseksi että vesi- ja viemärilaitoksen laajentamiseksi Pitkäahonkujan alueelle ja poistetaan vesikasvillisuutta.
– Päätettiin, että annetaan yhdistyksen puheenjohtajalle valtuudet hankkia yhdistykselle yhdistyksen rahatilanteen sallimissa rajoissa 100–300 euroa maksavia apuvälineitä, joilla rannanomistajat voivat poistaa vesikasvillisuutta.
– Esitetään Leena Mäenpäälle, että hän tekisi hallituksen varsinaisille ja varajäsenille WhatsAppryhmän.
– Muut asiat:
* Lähetetty avustusanomus Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle tieväylän toteuttamiseksi Voilammelle.
* Minna Hakala kertoi, että Ely-keskus voi tänä vuonna myöntää maatalouden harjoittajalle hakemuksesta edellytysten täyttyessä 100 % avustuksen kosteikon suunnitteluun.
* Mikäli Ähtärin kaupungin ensi vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu määräaha avustusten myöntämiseksi vesistöjen parantamistoimenpiteisiin, valtuutetaan puheenjohtaja ja sihteeri tällaisen anomuksen Ähtärin kaupungille tekemään.
– Päätettiin pitää seuraava kokous pääsiäisen 2018 tienoilla.

Hallituksen kokous 1/10.3.2018
– Hyväksyttiin vuosikertomus 2017, tilinpäätös 2017, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 esitettäväksi vuosikokoukselle.
– Päätettiin hakea Ähtärin kaupungilta avustusta hoitoväylän rakentamiseen Voilammen rantaan, jotta mahdollistetaan Voilammen veden parantamistoimenpiteet.

Hallituksen kokous 2/27.4.2018
– Yhdistyksen vuoden  2018 toimenpiteet, tärkeysjärjestykseen laittaminen.
– Päätettiin pitää vuosikokous Autopirtillä su 3.6.2018 klo 15.

Yhdistyksen vuosikokous 3.6.2018

Talousarvio vuodelle 2018

Hallituksen kokous 3/3.6.2018
– Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Karilainen, varapuheenjohtajaksi Jouko Grönroos ja sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Mikko Heikkilä.
– Vahvistettiin Hankaveden kalastuskunnan päätös, että verkkojen maksimikokonaismäärä per henkilö
on 60 metriä ja solmuväli 50 mm.
– Päätettiin esittää polttomoottorikäytteisten laitteiden kieltoa Voilammella Ähtärin eteläiselle osakaskunnalle
perusteena, että lampi on pienikokoinen ja matala.
– Tietosuoja-asioiden vastuuhenkilöksi nimettiin yhdistyksen sihteeri.
– Muut asiat: siikaa istutetaan sama määrä kuin edellisenä vuonna eli n. 1600 kpl.  Hoitokalastusta voidaan jatkaa entiseen tapaan tulevina vuosina.

Hallituksen kokous 4/7.7.2018
– Kaupunki on hyväksynyt yhdistyksen tekemän avustusanomuksen, joten huoltotien rakentaminen aloitetaan syksyn aikana.
– Päätettiin, että puheenjohtaja on yhteydessä Pitkäahonkujan asukkaisiin sekä ympäristöterveydenhuoltoon vaatien nopeaa ratkaisua Pitkäahonkujan tilanteen ratkaisemiseksi.
– Pohdittiin yhdistyksen tulevaisuutta ja päätettiin ottaa asia esille seuraavassa vuosikokouksessa ensi keväänä.

Hallituksen kokous 1/26.1.2019
– Hyväksyttiin vuosikertomus 2018, tilinpäätös 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 esitettäväksi vuosikokoukselle.
– Päätettiin siirtää yhdistyksen käyttötili Ähtärin Osuuspankista Nordeaan.

Hallituksen kokous 2/24.3.2019
– Hyväksyttiin Ähtärin kaupungille 15.3.2019 tehty avustusanomus, joka sisältyi 26.1.2019 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
– Hyväksyttiin ELY-keskukselle tehtävä niittoilmoitus, joka toimii samalla sekä hankesuunnitelmana että ilmoituksena vesialueen omistajalle.

Hallituksen kokous 3/4.5.2019
– Päätettiin vuoden 2019 toimenpiteistä: siimapalpakkojen ja kaislojen poisto, edunvalvonta kaupungin suuntaan, järven tilan seuranta, vesinäytteet ym.
– Päätettiin pitää vuosikokous Autopirtissä la 25.5.2019 klo 14.
Muut asiat:
– Päätettiin laittaa vuosikokouskutsuun maininta, että kokouksessa keskustellaan yhdistyksen jatkosta.
– Pyritään järjestämään kesällä Voilammen ranta-asukkaiden rantatapaaminen viime kesänä valmistuneella huoltotiellä.

Yhdistyksen vuosikokous 25.5.2019

Talousarvio vuodelle 2019

Hallituksen kokous 4/14.6.2019
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Karilainen, varapuheenjohtajaksi Jouko Grönroos ja sihteeriksi Mikko Heikkilä.
– Päätettiin jatkaa yhdistystoimintaa ainakin tämä vuosi.
– Polttomoottorikiellon osalta päätettiin seurata tilannetta.
– Rysäkalastuksesta päätettiin pitää ensi vuonna välivuosi.
– Päätettiin, että yhteistä rantakokoontumista ei järjestetä. Yhteydessä voi olla vapaamuotoisesti.
– Päätettiin, että kokeiden ottoa jatketaan vuosittain, puheenjohtaja antaa toimeksiannon ympäristönsuojelusihteerille.
– Puheenjohtaja selvittää Pitkäahontien nykyisten hulevesien tilanteen sekä tulevien hulevesilinjausten aikataulun. Yhteys maankäyttöinsinööriin sekä vesilaitokseen.
– Päätettiin antaa puheenjohtajalle valtuudet hankkia kaupungin 1420 euron avustuksella niittovälineistöä. Niitto ranta-asukkaiden talkootyönä.

Hallituksen kokous 5/16.7.2019
– Päätettiin käyttää kaupungin myöntämä avustus veneen ja perämoottorin hankintaan. Mahdollisesti ylijäävällä rahalla hankitaan polttoainetta. Puheenjohtaja tiedottaa hankinnan etenemisestä hallituksen jäseniä sähköpostitse.
– Päätettiin hakea yhteensä 6.000 euron avustusta kaislaleikkurin hankintaan ELY-keskukselta ja/tai Kuudestaan ry:ltä tulevien hakuaikojen ja –ehtojen puitteissa.
– Muut asiat: Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät alkusyksystä keskustelemassa kaupunginjohtajan kanssa hulevesien ohjauksesta.

Hallituksen kokous 1/13.3.2020
– Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit 2019 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 esitettäväksi toiminnantarkastajalle ja vuosikokoukselle.
– Hyväksyttiin Ähtärin kaupungille 20.3.2020 tehtävä avustusanomus.
– Vuosikokous päätettiin pitää la 23.5.2020 klo 14 Autopirtillä.

Yhdistyksen vuosikokous 15.-22.5. ja 30.5.2020

Talousarvio vuodelle 2020

Hallituksen kokous 2/30.5.2020
– Valittiin puheenjohtajaksi Pekka Karilainen, varapuheenjohtajaksi Tomi Holkkola ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Mikko Heikkilä.